top of page

KVKK BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA FORMU 

Roast'n Berry olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Veri Sorumlusu sıfatı ile Rnb Gıda Anonim Şirketi (“RNB”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) başta olmak üzere yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak, www.roastnberry.com ) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Roast'n Berry topladığı kişisel verilerin gizliliğini korumak için gerekli olan teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, Roast'n Berry , Mevzuat’a uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi yine aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında toplamakta ve işlemektedir.

Kişisel verilerinizin Roast'n Berry tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, https://www.roastnberry.com/ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.

Toplanan Kişisel Verilerinizin Türü ve İşleme Amacı

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.  Web sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, web sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik verileriniz (isim, soyad, doğum tarihi)
İletişim verileriniz (e-posta adresi, cep telefon numarası)
Lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz (rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, piksel etiketleri, çerezler, tıklama akışı, trafik verisi)
Belirtmek isteriz ki, www.roastnberry.com’a kayıt olmamanız halinde, kimlik verileriniz ve iletişim verileriniz işlenmeyecek olup, sadece Web Sitesi’ni ziyaretiniz sırasında çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK m.5/1 uyarınca açık rızanızın varlığı dahilinde, Roast'n Berry tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

Ürün ve hizmetlerin pazarlama ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları,
Hedefleme (=targeting) ve yeniden hedefleme (=re-targeting) yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,
Profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
Online ya da offline dijital içerik paylaşımı,
Web Sitemizi daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması.
Müşteri hizmetlerimizin/ilişkilerimizin yürütülmesi ve memnuniyetinizin değerlendirilmesi ve bu bağlamda istatistiki çalışmaların yürütülmesi,
Şirket iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,
Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi  
Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Web Sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda yazılı bir şekilde tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz doğrudan doğruya sizden toplanabileceği kurumsal internet sitemiz aracılığıyla toplanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Hukuki Sebebi

Roast'n Berry tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK m. 8/1 uyarınca, açık rızanızın varlığı halinde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında açık rızanıza ihtiyaç duyulan hallerde, Roast'n Berry’in hizmet ve ürünü sağlaması veya sözleşmenin ifası amacıyla hizmet aldığı ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlara, tedarikçilerine ve hizmet sağlayıcılarına ve iş ortaklarına aktarılabilecektir. Bunun yanında, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, kişisel verileriniz KVKK m.8/2 uyarınca kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir. Ayrıca, İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında, kişisel verileriniz KVKK m.9/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde yurt dışına mukim iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır. Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir.

Roast'n Berry tarafından, ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşım gerekli veya uygun olduğuna karar verilmesi halinde, kişisel verileriniz ilgili resmi makamlara açıklanabilmektedir.

Roast'n Berry, ayrıca, kümüle (toplu) istatistiklerini, kişisel veri içermeyecek şekilde iş ortakları, basın vb. diğer üçüncü taraflar ile paylaşabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi

Roast'n Berry, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında, Roast'n Berry Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz Roast'n Berry tarafından silinmekte veya imha edilmektedir. Silme ve İmha Politikamızı belirlerken (i) sizinle iletişimimiz devam ettiği süre ve/veya (ii) kanuni saklama süreleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Bildirim

Roast'n Berry'nin kişisel verilerinizi doğrudan doğruya sizlerden aldığı yerlerde, sizleri, toplanan kişisel verişlerinizin işleme ve kullanım amaçları hakkında bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunmaktayız. Bildirimlerimiz, sizlerden bilgi talep ettiğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. Roast'n Berry, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz ya da ifşa etmez.

İzniniz ve Açık Rızanız

Roast'n Berry, sizlerden alınacak olan açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz.
Google Form” sayfamızda, Roast'n Berry’in kişisel verilerinizi işlemesi için açıkça izin vermediğiniz sürece kişisel verileriniz Roast'n Berry tarafından işlenmeyecektir.

Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme , (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. https://www.roastnberry.com/kv
 internet sitemizden ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Cevizlidere mh. 1288 Sk. No:1/B10 Çankaya/Ankara adresine iletebilir veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formu info@roastnberry.com adresine kayıtlı elektronik posta ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

bottom of page